STATUT FUNDACJI

 

FUNDATOR JOANNA AGNIESZKA ERBEL NINIEJSZYM USTALA

STATUT FUNDACJI BLISKO (w dalszej części: Statut)

O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, SIEDZIBA FUNDACJI

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA BLISKO (zwana w dalszej części Statutu Fundacją„), ustanowiona została przez Joannę Agnieszkę Erbel (zwaną dalej „Fundatorem”) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 22 stycznia 2016 roku przez notariusza w Warszawie, Marcina Łaskiego – rep. A nr 738/2016, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym w dniu 06 marca 2016 roku przez notariusza w Warszawie, Marcina Łaskiego – rep. A nr 2430/2016.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku ( U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r z późniejszymi zmianami) oraz postanowień Statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach określonych w Statucie.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może otwierać oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne placówki, jak również obejmować udziały w spółkach krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

 

ROZDZIAŁ II

CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

§ 5

 1. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami, instytucjami, organizacjami i osobami.
 2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, rzeczowego, częściowego lub całkowitego finansowania lub refinansowania przedsięwzięć albo działań zmierzających do realizacji celów statutowych

§ 6

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz posługiwać się stosowną pieczęcią z firmą Fundacji.
 2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 7

 1. Celami Fundacji są:

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz miejskich demokracji;

2) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i samorządu terytorialnego;

3) działania na rzecz tworzenia i promocji wiedzy o mieście, w szczególności polityki mieszkaniowej;

4) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju polskich miast;

5) ochrona i promocja zdrowia mieszkańców miast;

6) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. osób w wieku emerytalnym,

7) działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

8) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) upowszechnianie i ochrona praw kobiet, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz ochrony mniejszości zagrożonych dyskryminacją;

10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach zdegradowanych;

11) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury polskiej oraz promocji powszechnego uczestnictwa w kulturze;

12) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu w mieście;

13) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

14) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między miastami;

15) promocja i organizacja wolontariatu.

 1. Cele określone w ust. 1 Fundacja realizuje poprzez:
 • organizację, współorganizację, wspieranie, patronowanie, finansowanie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych:
  1. programów edukacyjnych,
  2. sympozjów,
  3. konferencji naukowych,
  4. konkursów, stypendiów i nagród,
  5. wystaw i koncertów,
  6. wydarzeń o charakterze: naukowo-badawczym, charytatywnym, społecznym;
  7. kampanii informacyjnych i społecznych związanych z celami Fundacji,

oraz tych wydarzeń, których celem jest wzmacnianie i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej w obszarach objętych celami Fundacji;

 • współpracę z osobami fizycznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz z partnerami biznesowymi, w zakresie ich działalności odpowiadającej celom Fundacji;
 • wspieranie instytucji i organizacji, w zakresie celów statutowych Fundacji;
 • inicjowanie i organizowanie forów debaty publicznej w obszarach objętych celami Fundacji;
 • organizowanie, wspieranie programów aktywizujących polską przedsiębiorczość oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości młodych Polaków, poprzez pomoc organizacyjną, informacyjną i finansową oraz promowanie ich za granicą;
 • aktywizowanie ludzi nauki i społeczeństwa do podejmowania działań w obszarach objętych celami Fundacji;
 • ustanawianie i przyznawanie odznak, tytułów, medali oraz nagród, stypendiów i wyróżnień osobom fizycznym i osobom prawnym, które swoją działalnością wspierają cele Fundacji oraz samą Fundację.
 1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest tożsama lub zbliżona z jej celami statutowymi.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI

 § 8

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się pieniądze w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), przekazane przez Fundatora na mocy oświadczenia o ustanowieniu Fundacji oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania, tj.:
  1. darowizny, subwencje oraz majątek nabyty w drodze spadku;
  2. dochody ze składników majątkowych Fundacji;
  3. dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
  4. dochody z tytułu udziału Fundacji w innych przedsięwzięciach gospodarczych;
  5. dochody z krajowych i zagranicznych funduszy pozyskanych przez Fundację, w tym funduszy europejskich oraz środków uzyskanych ze zbiórek publicznych.
 2. Z Funduszu Założycielskiego przekazanego przez Fundatora na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), zgodnie z wolą Fundatora wyrażoną w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.
 3. Majątek Fundacji może być przeznaczony na realizację wybranego przez Fundację celu statutowego Fundacji, o ile ofiarodawcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.
 4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy lub spadkodawcy, w tym w szczególności fundusze sygnowane ich imieniem, nazwiskiem lub nazwą.
 5. W sprawach darowizn i dziedziczenia, stosowne oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§ 9

 1. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, w następującym zakresie:
 • PKD 58.11.Z – Wydawanie książek;
 • PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 • PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. W przypadku gdy, którakolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagała zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Fundacja będzie podejmować taką działalność po uzyskaniu stosownej decyzji.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI

 

§ 10

Organami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwanym „Zarządem„;
 • Fundator.

 

§ 11

 1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.
 3. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji, w szczególności gdy:
 • podjęcia pracy, która uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 • choroby lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu,
 • nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustanawia pełnomocników do dokonywania określonych czynności.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz jej planów finansowych,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • przyznawanie odznak, tytułów, medali oraz nagród, stypendiów i wyróżnień osobom fizycznym i osobom prawnym, które swoją działalnością wspierają cele Fundacji oraz samą Fundację, po otrzymaniu w tym zakresie pozytywnej opinii Fundatora;
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji;
 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku równej ilości głosów, tj. równiej liczby głosów ,,za’’ i ,,przeciw’’, decyduje Prezes Zarządu, któremu przysługuje dodatkowy głos.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 3. Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Zasady wynagradzania członków Zarządu określi Fundator.

 

§ 12

 1. Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:
 • dokonywanie zmian statutu Fundacji, po zaopiniowaniu proponowanych zmian przez Zarząd;
 • ustalanie głównych kierunków realizacji celów statutowych Fundacji i kontrola ich wykonywania;
 • wskazywanie obszarów priorytetów wymagających wzmocnienia i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej poprzez realizacje celów statutowych Fundacji;
 • zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd wewnętrznej struktury organizacyjnej Fundacji;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd;
 • zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
 • zatwierdzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
 • badanie wszystkich dokumentów Fundacji, żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 • dokonywanie rewizji stanu majątku Fundacji, zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji opracowywanych przez Zarząd;
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji w umowach między Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporze z członkami Zarządu;
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Fundacji;
 • delegowanie osób do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Fundacji, zawieszonego lub nie mogącego z innych przyczyn wykonywać swoich obowiązków;
 • wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Fundacji, w przypadku, gdy z powszechnie obowiązującego prawa wynikał będzie obowiązek poddania sprawozdania finansowego takiemu badaniu;
 • opiniowanie wniosków Zarządu o przyznawanie odznak, tytułów, medali oraz nagród, stypendiów i wyróżnień osobom fizycznym i osobom prawnym, które swoją działalnością wspierają cele Fundacji oraz samą Fundację.
  1. Fundator, na wniosek Zarządu, udziela zezwolenia i wyraża zgodę na:
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienie nieruchomości;
 • nabycie lub obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach oraz zakładanie podmiotów zależnych;
 • obciążanie nieruchomości lub innych praw majątkowych Fundacji,;
 • zaciąganie pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych,
 • udzielanie poręczeń majątkowych lub zastawów na majątku Fundacji;
 • nabycie i zbycie środków trwałych o wartości początkowej brutto wyższej niż równowartość kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych;
 • zawieranie kontraktów i umów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3.  W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora przewidziane w Statucie przysługują jego spadkobiercom, którzy wykonują uprawnienia Fundatora przez wspólnego przedstawiciela.

 

§ 13

 1. Fundator może postanowić o utworzeniu Rady Programowej Fundacji.
 2. Rada Programowa stanowi ciało doradcze Fundacji, wobec czego nie stanowi ona organu Fundacji.
 3. Zadaniem Rady Programowej jest udzielanie rad i konsultacji organom Fundacji w zakresie celów, zadań i funkcji Fundacji, a także przyczynianie się do upowszechnienia idei Fundacji.
 4. Rada Programowa składa się z osób zasłużonych dla Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawicieli nauki i kultury oraz innych wybitnych osobistości.
 5. Nadanie tytułu członka Rada Programowa Fundacji należy do wyłącznej kompetencji Fundatora i stanowi symboliczny akt przyjęcia w poczet tego ciała, potwierdzający utożsamianie się danej osoby z celami Fundacji. Członkiem Rady Programowej zostaje osoba fizyczna, która wyraża zgodę na przyjęcie w poczet Rady Programowej, składając pisemne oświadczenie.
 6. Liczba członków Rady Programowej jest nieograniczona.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku połączenia mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Połączenie Fundacji z inną fundacją następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów o utworzeniu i likwidacji fundacji.
 4. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd za zgodą Fundatora.

 

§ 15

 1. Fundacja ulega likwidacji:
 • w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona;
 • po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji.
 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 2. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, chyba, że Fundator postanowi inaczej.
 3. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu odnoszące się do członków Zarządu Fundacji.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 16

 1. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przez Fundację udostępnione do publicznej wiadomości.

 

§ 17

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

                                                                        Joanna Agnieszka Erbel