Nagroda im. Jerzego Regulskiego

18 maj Nagroda im. Jerzego Regulskiego

logo_Nagroda_duze

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Jerzego Regulskiego. Kandydatem albo kandydatką do nagrody może być osoba albo organizacja. Ocenie podlegają przedsięwzięcia realizowane w latach 2010-2015.

Swoje propozycje można zgłaszać do 1 czerwca 2016 przez Formularz.

Nagroda im. Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nagroda będzie przyznawana w czterech kategoriach:

 • idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,
 • realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,
 • wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym;
 • aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Regulamin

O patronie nagrody:

Prof. Jerzy Regulski (1924-2015) był wybitnym mężem stanu. Jego szczególne zasługi dotyczą dwóch dziedzin, ważnych dla Polski i każdego obywatela odpowiedzialnie myślącego o przyszłości. Jerzy Regulski był inicjatorem i liderem odbudowy w Polsce samorządów lokalnych, przygotowywał reformę samorządową, a od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu, wprowadzał ją w życie. Był jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która dobrze zasłużyła się polskim samorządom. Drugą dziedziną, w której zasługi profesora Regulskiego dla naszego kraju i obywateli są ogromne była urbanistyka oraz polityka przestrzenna i regionalna. Jerzy Regulski ukończył Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej, a następnie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Architektury tej uczelni. Problemom gospodarki przestrzennej poświęcił wiele lat pracy naukowej na wyższych uczelniach Warszawy i Łodzi oraz w Polskiej Akademii Nauk. Prowadził również międzynarodowe badania porównawcze, poszukując najlepszych dla Polski rozwiązań. Był aktywnym członkiem i wiceprezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Do ostatnich tygodni swojego życia zajmował się problemami gospodarki przestrzennej i urbanistyki oraz rozwoju lokalnego. Idea nagrody łączy te dwie, ściśle z sobą związane, dziedziny wielkich dokonań jej Patrona. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcje profesor Jerzy Regulski z grupą swoich współpracowników tworzył, jest troska o ład przestrzenny polskich regionów, miast, miasteczek, wsi i osiedli. Dlatego Nagroda imienia Jerzego Regulskiego łączyć będzie dwie dziedziny działań jej Patrona – troskę o ład przestrzenny oraz uhonorowanie jego twórców, których polem działania są polskie samorządy.

Kapituła powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, obraduje pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Piotra Lorensa, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Skład Kapituły:

 • Marek Budzyński, architekt i urbanista, Politechnika Warszawska,
 • Joanna Erbel, socjolożka, Fundacja Blisko, Kongres Ruchów Miejskich,
 • Zygmunt Frankiewicz, inżynier, Prezydent Gliwic,
 • Adam Kowalewski, architekt, Rada Fundatorów FRDL,
 • Tadeusz Markowski, urbanista, Uniwersytet Łódzki,
 • Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
 • Jeremi Mordasewicz, inżynier, przedsiębiorca, Konfederacja Lewiatan,
 • Jacek Purchla, historyk sztuki i ekonomista, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie,
 • Joanna Regulska, geografka, Rada Fundatorów FRDL i córka Patrona Nagrody,
 • Magdalena Staniszkis, urbanistka i architektka, Politechnika Warszawska.

W pracach Kapituły uczestniczą również Małgorzata HerbichMałgorzata Makowska ze strony FRDL oraz Izabela Mironowicz ze strony TUP.

Sekretariat Nagrody im. Jerzego Regulskiego: Małgorzata Makowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, tel.: 22 351 93 17.

Więcej na: www.nagrodaRegulskiego.frdl.pl