Konsultacje NARODOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO

14 lip Konsultacje NARODOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO

NPM_konsultacje

Do 19 lipca 2016 r. (wtorek) trwają konsultacje Narodowego Programu Mieszkaniowego prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Konsultowany dokument dotyczy takich kwestii jak:

 • wprowadzenie Programu Mieszkanie+,
 • rozwój mieszkalnictwa czynszowego,
 • rozwój mieszkalnictwa komunalnego (w tym czynszowego),
 • przeciwdziałanie bezdomności,
 • powiązanie polityki mieszkaniowej z planowaniem przestrzennym,
 • zmiany w Ustawie o ochronie praw lokatorów, w tym wprowadzenie umów 5-letnich i stała weryfikacji dochodów najemczyń i najemców oraz ograniczenie zakresu ochrony praw lokatorek i lokatorów,
 • poprawa jakości zasobu komunalnego,
 • wspieranie efektywności energetycznej,
 • polityka senioralna.

 

Narodowy Program Mieszkaniowy zapowiada działania, których wdrożenie planowane jest na lata 2016-2018. Jednak skutki tych działań będą długoterminowe, z perspektywą realizacji celów do 2030 roku. Efektem programu powinno być rozwiązanie najważniejszych problemów mieszkaniowych i poprawa podstawowych parametrów obrazujących sytuację mieszkaniową społeczeństwa.

Po zakończeniu procesu konsultacji i uzgodnień przyjęcie Narodowego Programu Mieszkaniowego przez rząd jest planowane w czwartym kwartale bieżącego roku.

Projekt http://bit.ly/NPM_projekt


Harmonogram dalszych prac

 • Nowa ustawa regulująca proces inwestycyjno-budowlany w postaci Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przekazany zostanie do konsultacji i uzgodnień w IV kw. 2016 r., natomiast prace legislacyjne w Sejmie rozpoczną się w 2017 r.
 • Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów w IV kwartale 2016 r.
 • Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów w IV kwartale 2016 r.
 • Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych – przy założeniu rekomendacji wprowadzenia zmian systemowych skierowanie projektu założeń ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w II kwartale 2018 r.
 • Nowa ustawa o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego – Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów w IV kw. 2016 r.
 • 1) nowa ustawa o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego;  2) do czasu wdrożenia przepisów ustawy realizacje pilotażowe przy wykorzystaniu istniejących w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego struktur instytucjonalno-finansowych – rozpoczęcie naboru najemców w związku z rozpoczęciem realizacji pierwszych inwestycji w II połowie 2017 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa określające standardy, jakie powinny spełniać inwestycje realizowane w ramach programów społecznego budownictwa czynszowego, objęte bezzwrotnym dofinansowaniem pokrywającym część kosztów  – opracowanie i wdrożenie przepisów w terminie umożliwiającym ich zastosowanie w odniesieniu do wniosków o wsparcie składanych począwszy od 2018 r.
 • Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych – przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów w IV kwartale 2016 r.
 • Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych – przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów w IV kwartale 2016 r.
 • Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (ustawa o TBSach) – przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów w IV kwartale 2016 r.
 • Nowa ustawa o wsparciu systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe – przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów w I półroczu 2017 r., rozpoczęcie funkcjonowania IKM od 2018 r., udział budżetu państwa od 2019 r. (po zakończeniu programu „Mieszkanie dla młodych”).
 • Nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych – przyjęcie projektu nowelizacji ustawy przez Radę Ministrów w II połowie 2017 r.
 • Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów – przy założeniu rekomendacji wprowadzenia zmian, przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przez Radę Ministrów w II kwartale 2017 r.
 • Wykorzystanie źródeł finansowania w ramach: Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, regionalnych programów operacyjnych oraz systemu instytucji funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – działania prowadzone w ramach perspektywy finansowanej na lata 2014-2020 oraz realizowane w ramach programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Zmiany prawne i nowe instrumenty finansowe w oparciu o zaktualizowany dokument „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020” – Przygotowanie założeń propozycji działań i instrumentów wraz z aktualizacją dokumentu „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020” – przyjęcie przez Radę Ministrów w II kwartale 2018 r.