Bio Joanna Erbel

31 paź Bio Joanna Erbel

joanna-erbel_fot-justyna_helena_majewska_m

fot. Justyna Helena Majewska

Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska. Założycielka Fundacji Blisko. Od 2007 roku działa aktywnie w Warszawie na rzecz wzmacniania społeczności lokalnej, podnoszenia poziomu partycypacji społecznej i jakości miejskiej demokracji, wspierania zrównoważonego rozwoju miasta oraz promowania dobrych rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej.

Od października 2016 r. bierze udział w pracach Okrągłego Stołu ds. adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” (ADAPTCITY) realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Unię Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart.

Od października 2016 r. Członkini Zespołu Programowego stołecznego programu „Rozwoju dialogu i komunikacji społecznej” prowadzone przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Od listopada 2015 r. członkini Grupy Roboczej ds. społecznych przy procesie aktualizacji strategii rozwoju Warszawy – Warszawa 2030.

Od 2011 członkini Kongresu Ruchów Miejskich (KRM), od 2013 w Zarządzie Koordynacyjnym KRM. Jest współautorką uwag do Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, z których większość została uwzględniona w finalnym kształcie dokumentu. W ramach Kongresu Ruchów Miejskich zajmuje się głównie kwestiami partycypacji oraz polityki mieszkaniowej. Jest członkinią Rady Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji przy Prezydencie Miasta Słupska.

W 2012 roku w ramach inicjatywa Grupa Obrońców Baru Prasowego brała udział we współtworzeniu ram do konkursu profilowanego z przedstawicielami Zarządu Dzielnicy Śródmieście. W 2013 była Pełnomocniczką obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej „Stop Podwyżkom Cen Biletów ZTM”, która zebrała 18 tys. podpisów pod projektem uchwały zatrzymującej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej.

Członkini inicjatywy Otwarty Jazdów oraz Targowa 2.0, które szukały pola współpracy pomiędzy lokalną społecznością a urzędami odpowiedni dzielnic oraz stołecznym ratuszem – z sukcesem. Uczestniczka inicjatywy Kładką na Pragę, której celem było skuteczne zabezpieczenie do budżetu miasta pieniędzy na most pieszo-rowerowy łączy prawobrzeżna i lewobrzeżną Warszawę.

Założycielka Fundacji Blisko, która od 2016 roku we współpracy z partnerami społecznymi oraz samorządowymi realizuje cykl seminariów „Polityka mieszkaniowa w XXI w. Dobre praktyki dla polskich miast”. Celem cyklu jest pokazanie alternatyw mieszkaniowych, które mogą zostać wdrożone przez polskie samorządy. Spotkania są dedykowane dla miejskich działaczy i działaczek zajmujących się polityką mieszkaniową, organizacji pozarządowych, samorządów.

 

 

 

 

 

 

Joanna Erbel – sociologist, urban activist. Since 2007 she has been active in strenghtening local communities, increasing the extent of social participation and the quality of urban democracy as well as supporting sustainable development of the city and promoting good solutions for housing policy.

 

A member of the Congress of Urban Movements (KRM) since 2011; since 2013 in the KRM Coordination Board. She is a co-author of the commentaries to the National Urban Policy Assumptions, most of which have been included in the final document. Her activity in the KRM concentrates on social involvement and housing policy issues. She is also a member of the Sustainable Development and Ecological Modernization Council under auspicies of the Mayor of the city of Słupsk.

 

In 2012, she participated in the Defenders of the Prasowy Milk Bar initiative and in laying down the guidelines of an open profiled competition for a new lessee of the bar with the representatives of the Śródmieście District Board. In 2013, as the representative of the legal civic initiative -”Stop the Rise in Public Transport Fares”, that collected 18 thousand signatures under the resolution to put the rise in public transport fares on hold.

 

She was also part of the Open Jazdów (Otwarty Jazdów) and Targowa Street 2.0 (Targowa 2.0) initiatives, which successfully set out the strategy for the cooperation between the local communities and the City authorities. Her latest involvement in the „Footbridge to Prague” initiative was to secure funds to the city budget for a footbridge connecting the left and right banks of the Vistula.

 

The Blisko Foundation she co-established recently, organizes, in cooperation with social partners and local authorities, a series of seminars on „Housing Policy in 21century. Good practice for Polish cities”. The aim of the seminars is to present housing alternatives which can be implemented by local governments. The meetings are dedicated to urban activists who deal with housing policy, non-governmental organizations and local authorities.